toppgrafikk

Årsmøte Kaffimøte + +

    Stad /tid:        ”Dalheim”/Hundvin / ca. kl. 20.00

SAK 1.   Statuttar for folkedansfondet.
Styret sitt framlegg dagsett august 2004 vart samrøystes vedteke.

SAK 2.   Amerikatur.
På kaffimøtet 08.03.04 vart Ragnhild, Nils Kristian og Mikal valde til å arbeida med opplegg for mogeleg tur til Norsk Høstfest i Minot i Nord
Dakota i oktober 2005. Gruppa la fram ei orientering 29.03.04. Seinare
har turen vore nemnt på fleire øvingskveldar. - Påmeldingsfristen er no
omme. Det har meldt seg 7 jenter og 7 gutar. Etter ein del diskusjon vart
det trekt følgjande konklusjonar:

  • Laget må melda tilbake at det er for lita påmelding til tur hausten 2005. Me vil likevel vurdera USA-tur på nytt til neste år - eller seinare.
  • 15 personar var interesserte i ein annan tur til sommaren. "USA-gruppa" arbeider vidare med mogelege turopplegg.

Mikal Krossøy
Ref.

     Stad /tid:        ”Dalheim”/Hundvin / ca. kl. 20.00

     Til stades:      17 medl.                            
 

Orientering ved leiar
Eli orienterte om ymse aktuelle saker og ei endring på årsplanen: Det vert ikkje kurs 17. – 18. april, pga instruktøren ikkje hadde høve.
 

Om ev. Amerikatur hausten 2005
På årsmøtet var det semje om at ein skulle diskutere vidare om ev. Amerikatur(h. 2005) på fyrstkomande kaffimøte etter årsmøte.

*Fylgjande personar vart vald til å vera i ei ”førebuingsnemd”:
  Nils Kristian, Ragnhild og  Mikal(frå styret)

*Mandatet til nemda er m.a.  å innhenta meir informasjon om festivalen og om ”krav/tilbod” til Strilaringen ved ev. deltaking.

*Vidare prøver ein å skaffe meir info om innkvartering, reise osv. 

*Nemda tek i fyrste omgang kontakt med Asbjørn Ystebø som repr. Utvandrarsenteret på Sletta(som også var på kaffimøtet før jul og orienterte om førebels planar.)

 

Manger, 08.03.04                                        

Øyvind  Aksnes                            
    - skrivar -

     Stad /tid:        ”Dalheim”/Hundvin / ca. kl. 20.00

     Til stades:      20 medl.                            
 

USA-2005?     Orientering ved nemda for ”USA- 2005?

Nils K. orienterte om INFO ein finn i eit skriv som nemda har laga. Dette ligg på www.strilaringen.org . Vidare vart det orientert om ev. opphald og at innkvartering truleg vert privat. Elles hadde nemda gjort seg ein del tankar i høve til at sikkert fleire av dei som reiser, ynskjer ei -  ev. to veker utover sjølve festivalen/ Norsk haustfest i Minot .

Det er viktig at dei som vurderer å vera med:

  • tek kontakt om dei lurar på noko.
  • har bunad(ev. låna/leige om dei ikkje har sjølv.)
  • tidleg –helst før sumarferien – melder frå om ein vurderer ei el. to veker i USA etter festivalen, og om ein har ynskje om spes. reisemål.

 

Oppvisning på Åsane Folkehøgskule 22.05.04
Leiaren opplyste at Strilaringen har sagt ja til ei danseoppvisning på Åsane  Folkehøgskule 22.mai.(Me nyttar ”vårprogrammet for 2004”) Det må vera minst 8 par.(bunad!)
 

Strilaringen skal vera med på TORGDAGEN 12.06.04
Para som tek del her, må vera kledd  i ”gamle, bondske strilaklede”! Meir IINFO seinare- m.a. laga til STAND(?)
 

Det vert BLÅTUR 26.juni … set av denne datoen!
Meir INFO frå Blåturnemnda seinare.

 

Forslag til statuttar for FOLKEDANSFONDET
Mikal K. hadde utarbeida nytt forslag til statuttar for FOLKEDANSFONDET. Medl. som var tilstades fekk kopi av desse. Mikal vil også dela ut forslag til dei som møter på øving neste gong.

Frist: Dersom nokon av medl. har kommentarar og/eller forslag til endringar/tillegg, melder ein frå om dette til Mikal innan utgangen av mai-04. Deretter vil styret handsama saka og leggje fram endeleg forslag til nye statuttar på eit kaffimøte/medlemsmøte til hausten.

 

Manger, 05.05.04                                        

Øyvind  Aksnes                            
    - skrivar -
Kva skjer?

21 nov 2022;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
28 nov 2022;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
05 des 2022;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
12 des 2022;
@19:00 - @21:00
JULEAVSLUTNING
16 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
23 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
30 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ÅRSMØTE 2023
06 feb 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge