toppgrafikk

Årsmøter - innkalling og referat

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (avskrift av innkalling): Lagre

Tid:     26.01.2009 kl 19.00

Stad:   Ungdomshuset Dalheim på Hundvin.

Saksliste:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Val av ordstyar
 3. Val av referent og to medlemmar til å skriva under møteboka
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsmelding frå styret
 6. Rekneskap 2008
 7. Medlemskontingent 2009
 8. Budsjett 2009 
 9. Innkomne saker
 10. Val
  1. Leiar
  2. Styrerepresentantar
  3. Arbeidsnemnder ( også valnemnd)
  4. Tillitsverv som
   1. revisorar
   2. bundadskontakt
   3. matrialforvaltar
  5. Utsendingar til NU/HU sine årsmøte.

 

Medlemmane blir bedt om å levera aktuelle årsmøte-saker skriftleg til styret innan mandag 5.januar 2009
Vedtektene for laget og anna aktuell informasjon er tilgjengeleg på www.strilaringen.no og www.strilaringen.no

Tid/sted:                     Dalheim 26. januar 2004 kl 19:00

Antall møtedeltakere:            22, derav 21 stemmeberettigede.

1.     Innkallingen ble godkjent uten kommentarer

2.     Sakslisten ble godkjent uten kommentarer

3.     Arne Aven ble valgt som ordstyrer

4.     Marit C. Samuelsen ble valgt som referent

5.     Anny Lihaug og Marianne Kvalvåg ble valgt til å skriveunder årsmøtereferatet

6.     Årsmeldingen var skrevet og ble lest av Birte Vik Hopland. 
Årsmeldingen ble godtkjent med følgende kommentarer/endringer:

-        Det er tre varafolk til styret.  2. vara er Anne Grete F. Syslak, 3. vara er Vigleik Vabø.

-        Det er èn vara til bunadskontakten - Anne Grete F. Syslak.

-        Danseinstruktør Oddrun E Larsen hadde ikke sangøving på Dyrkolbotn

-        Strilaringens internettadresse er www.strilaringen.org

-        Det ønskes mer utfyllende informasjon om turen, oppholdet og festivalen i Holland

-        Årsmeldingen mangler signatur fra Birte V. Hopland

7.     Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Mikal Krossøy som gjorde årsmøtet oppmerksom på følgende punkt:

-        Det var budsjettert med høy inntekt på framsyninger, mens det i 2003 kun var èn betalende framsyning

-        Det var budsjettert med høy dugnadsinntekt, mens det i 2003 ikke var noen dugnad

-        Det var budsjettert med inntekt på Torgdag i Bergen, men Strilaringen deltok ikke

-        Godt loddsalg på ribbelotteriet.  Det var satt høyere pris, men færre bøker pr. medlem enn tidligere.
Kr 2.200,- må likevel trekkes fra da dette skal tilbakeføres regnskapet for 2002. HU/NU lodd er ført med kr 1.000,- i kredit.  Kr 500,- av disse vil bli tilbakebetalt til Strilaringen da det var to - 2 - bøker à kr 250,-, ikke à kr 500,- som antatt

Regnskapet ble godkjent med følgende kommentarer:

-        Høyrente og fondskonto bør slås sammen.  Før dette skjer bør styret undersøke hva statuttene for fondskontoen sier om dette.

-        Det ble sagt på årsmøtet for 2002 at postgirokonto skulle avsluttes.  Så er ikke gjort. Det er innhentet fullmakt fra Mary Ann Skjelnes - som fortsatt disponerer kontoen.  Styret vil ordne opp snarest mulig.

-        Det bør innhentes utlisting for Oding Fond til neste årsmøte for å få oversikt over gjevinst/tap.

-        Det vil på et kaffemøte i nærfremtid tas opp til vurdering å avslutte Odin Fond med de tap dette eventuelt medfører.

8.     Budsjettet ble gjennomgått av leder Eli Langendoen som gjorde årsmøtet oppmerksom på følgende punkt:

-        Annonser er ført under Administrasjon

-        Amatørtilskuddet er redusert pga. redusert statstøtte til Folkekulturforbundet

Budsjettet ble godkjent med følgende kommentarer:

-        Eventuell bruk av penger ut over budsjett tas opp for godkjenning på et kaffemøte (ekstra dans/sang instruktør, kurs m.m.)

-        Det ble lagt frem forslag om at medlemskontingent for 2003 kr 420,- blir uendret for 2004.
Årsmøtet godkjente dette

-        Det ble lagt frem forslag til egne arrangement som egen dugnad.
Årsmøtet vedtok at styret skal jobbe frem et forslag til arrangement og legge frem forslaget på et kaffemøt

9.     Eli Langendoen orienterte om styrets forslag til ei arbeidsgruppe for en eventuell Amerikatur:

-        Være et bindeledd mellom Utvandringssenteret og Strilaringen

-        Innhente priser, reiseruter, danseprogram m.m.

-        Arrangere loddsalg på øvingene evt. andre inntektskilder

-        Danne et grunnlag før en avgjørelse blir tatt i løpet av høsten 2004.

Forslaget om å danne arbeidsgruppe ble godkjent med følgende kommentarer:

-        Styret vil legge frem forslag til gruppemedlemmer på et kaffemøte i nærfremtid

-        Arbeidsgruppen bør innhente informasjon om hva vertene forventer av danseprogram; hvor mye og hvor lenge

-        Arbeidsgruppen bør finne alternativ til USA tur

Styrets forslag til festival/gjenvisitt i jubileumsåret 2006 ble godkjent med følgende kommentarer:

-        Strilaringen runder 30 år - bør markeres (jubileumsfest)

-        Tradisjon å ha festival.  God erfaring fra tidligere.

-        Besøk av kun èn gruppe og heller ha lokale arrangement

-        Besøk av èn gruppe kan kombineres med jubileumsfest

-        Festival kan være et alternativ til USA tur i 2005

-        Styret nedsetter arbeidsgruppe på neste kaffemøte.  Arbeidsgruppen fremlegger et grunnlag for vurdering på neste årsmøte

11.  Styrets medlemmer for 2004:

-        Leder Eli Langendoen - tok gjenvalg for 1 år

-        Nestleder Anne Mette Krøger - ikke på valg

-        Kasserer Mikal Krossøy - ikke på valg

-        Styremedlem Øyvind Aksnes - valgt for 2 år

-        vara Jorunn Tverberg - tok gjenvalg for 1 år

-        vara Anne Grete F. Syslak - tok gjenvalg for 1 år

-        vara Vigleik Vabø - tok gjenvalg for 1 år

-        Materialforvalter Kjell Gunnar Håkull - tok gjenvalg for 1 år

-        Bunadskontakt Oddrun E. Larsen - tok gjenvalg for 1 år

-        Varamedlem Anne Grete F. Syslak - tok gjenvalg for 1 år

-        Revisorer Arne Aven og Norvald Syslak - tok gjenvalg for 1 år

-        Valgnemnd Ingrid Aven - ikke på valg
Kathrine A. Sætre - valgt for 2 år

Annet:

-        Følgende ble valgt som utsendinger til Årsmøtet i NU/HU:
Styret med leder som førstevalg, deretter påfølgende medlemmer.

-        Birte Vik Fjellstad fikk blomster etter å ha trukket seg som styremedlem etter 4 år.
 

Årsmøtet ble avsluttet kl 20:45

Referent

 __________________
Marit C. Samuelsen

Årsmøtet vart halde i Dalheim Samfunnshus på Hundvin 31. januar 2005

med 22 møtedeltakarar.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling vart godkjent utan innvendingar

2. Godkjenning av saksliste

Saklista vart godkjent. Men det vart gjort merksam på at ein forheldt seg til saklista som var sendt ut med innkallinga (mangla ei sak på saklista som vart delt ut på møtet).

3. Val av ordstyrar

Norvald Syslak vart valt til ordstyrar.

4. Val av referent

Lilliann Vabø Mongstad vart valt som referent

5. Val av to til å skriva under møteboka

Dag Unnar Mongstad og Oddrun Larsen vart valt til å stetta denne oppgåva

6. Årsmelding

Årsmeldinga vart lest opp av Øyvind Aksnes (skrivar), og godkjent utan innvendingar.

7. Rekneskap 2004

Revidert rekneskap vart gjennomgått av Mikal Krossøy (kasserar). Det vart stilt nokre spørsmål som kasserar/styret gjorde greie for. Revisorane gjorde elles munnleg merksam på at merknaden deira frå fjordårets årsmøte om opprydding på kontoane ikkje var fulgt opp og at denne sto ved lag.

8. Budsjett 2005

Etter at kasserar hadde lagt fram budsjettet, vart det stilt spørsmål ved realismen i budsjettert inntjening på framsyning og dugnad. Styret viste då til orienteringssak/drøftingar etter årsmøtet. Dei gjorde merksam på at budsjettet er tilpassa erfaringane frå 2004 og planar for 2005. Dei hadde stor tru på potensiale i laget, og realistiske planar om auka inntjening ved framsyningar for turistar i Bergen.

9. 30 års markering 2006

Anne Mette Krøger, las opp resultatet (sendt ut med innkallinga) frå arbeidet i arbeidsgruppa. Dette omfatta fire alternative markeringar. Gruppa ba om synspunkt på dette, og fekk svar på tiltale. Det var mange meiningar rundt jubileumsmarkeringa, men dei fleste som tok ordet støtta alternativ 2 eller 3. Det vart ikkje gjort nokon avstemning etter diskusjonen. Men ordstyrar konkluderte med at det var stor stemning for å markera jubileet i Nordhordland, og nytta markeringa som eit høve til å vera synlege i nærmiljøet.

Vedtak: Saka skal takast opp på medlemsmøte i løpet av våren 2005.

10. Val

Tilrådinga frå valnemnda vart fulgt og applaudert (vedlegg)

Årsmøte avslutta!

Ref.: Lillian Vabø Mongstad
Kva skjer?

18 sep 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
25 sep 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
16 okt 2023;
@17:00 -
Framsyning Austrheim Aldersheim
23 okt 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
13 nov 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
20 nov 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
27 nov 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
04 des 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
11 des 2023;
@19:00 - @21:00
Juleavslutning med litt dans og kaffi og noko godt attåt

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge