toppgrafikk

Årsmeldingar

-I 2002 hadde Strilaringen  34 betalande medlemmer.

-Styret har i år vore samansett av: Ingrid Aven(leiar), Birthe Hopland(nestleiar), Marit Samuelsen(kasserar), Eli Langendoen(skrivar), og Anne Grete Syslak(1. vara), Reidun Dyrnes(2.vara), Vigleik Vabø(3.vara) Kurt Hovland(matrialforvaltar) Oddrun E. Larsen(bunadskontakt) Arne Aven(revisor), Norvald Syslak(revisor)
Valnemd har vore: Helge Sandvik, Helga S. Hellestveit

-     Syret har hatt 8 styremøter, alle har møtt på alle møtene.

-     Vi har hatt 3 kaffimøter og juleavslutning m/loddtrekning

-     Strilaringen har i år hatt 36 øvingar, på Hundvin

-    Øvingshelg i Dyrkolbotn 18-20 januar, danseøving v/Oddrun  + sangøving v/Leif Egil.

-    Sangøving med Leif Egil 2 gonger i vår og 2 gonger i haust.

-    Strilaringen har hatt 8 framsyningar i nærområdet og 2 framsyningar på festivalen i Illmitz. Inntekta på framsyningane har vore mellom 1000 og –2500 kroner.

-    Festivaltur til Illmitz, 15-22 juli,  22 medlemmer deltok. Vi var på venskapsbesøk hjå folkedansgruppa Illmitz, med privat innkvartering hjå dansarane. Gruppa hadde laga eit fint og variert program, med omvisingar, sykkeltur, grillkveld og framsyningar. Diverre vart to av dei planlagde framsyningane avlyst p.g.a. kraftige regnbyger. Vi reiste med fly via København.

-     Polskurs i haust med Leif Egil, 11 medlemmer deltok.

-     Blåturnemda arrangerte blåtur i november, med godt frammøte.  Turen gjekk via ferjekaien i Knarvik der vi hadde diverse leikar og enda opp på ungdomshuset på Fammestad, der fekk me god mat og flott dansemusikk.

-     Vi sende to representantar til HU sitt årsmøte i mars, Birthe og Eli.

-     Reisenemda arbeider no med festival i Holland sommaren 2003

-     Spelmann og instruktør er som i fjor, Ottar og Oddrun

Styret tykkjer  laget har hatt eit svært positivt år, vi har fått 8 nye medlemmer, slik at medlemstalet pr.27 januar -03 er oppe i 47, og tilbakemdldinga frå dei nye er  svært god.

Laget har hatt stort frammøte på øvingane i haust og tilbakemeldingane frå øvingane er og svært gode.  
-   Strilaringen hadde pr.31.12.03  44 betalande medlemmer.

      -    Styret / andre verv:  
            Eli Langendoen (leiar)
            Anne Mette Krøger (nestleiar)
            Mikal Krossøy (kasserar)
            Birthe Vik Hopland (skrivar)

            Jorunn Tverberg(1. varamedl.)
            Anne Grete F. Syslak(2.varamedl.)
            Vigleik Vabø (3. varamedl.)
            Kjell Gunnar Håkull (materialforvaltar)
            Oddrun E. Larsen (bunadskontakt),
            Anne Grete Syslak (vara)
            Arne Aven (revisor)
            Norvald Syslak (revisor)                         
            Helga S. Hellestveit og Ingrid Aven (valnemd)

      -    Styret har hatt 7 styremøter, alle har stort sett møtt på møtene

      -    Strilaringen har hatt 35 øvingar på Hundvin, ved Oddrun E. Larsen.

-       Vi har hatt 3 kaffimøter og juleavslutning m/loddtrekning.

-       Øvingshelg i Dyrkolbotn 16-18 januar, danseøving v/Oddrun E Larse
og sangøving v/Leif Egil Vatnøy.

-       Strilaringen har hatt ei framsyning i nærområde: Nordliheimen

-       Strilaringen har hatt to framsyningar på Bryggen 28.05 og 30.05 ifm.
Folkemusikken sitt alternative arrangement til Festspillene.

-        Strilaringen deltok på Sifo festival i Holland 28.07-05.08, 20 medlemmer var med.Dette var ein stor international festival der 28 land frå heile verda deltok.

-        Blåturnemda arrangerte blåtur i november.  Turen gjekk med buss frå Knarvik til Radøyhallen, der vi hadde dans og lek i bassenget, og vi endte opp på Nordgardsløa, der vi fekk god mat og flott dansemusikk.

-        Strilaringen har i år fått si eiga heimeside: www.strilaringen.org. Øyvind og Frode hadde oppdarget med å laga denne sida og den er blitt kjempeflott.

-        På juleavslutningen fekk medlemmane ei orientering om mulig samarbeid med utvandrarsenteret om tur til Amerika i 2005.

-        Spelmann og instruktør er som i fjor Ottar Netteland og Oddrun E. Larsen.

-        Strilaringen har fått 2 nye medlemmer i året som gjekk.

-        Laget har hatt stort frammøte på øvingane og tilbakemeldingane er og svært gode.

* Strilaringen fekk 4 nye dansarar i 2004 og  hadde pr. 31.12.04  42 betalande
   medlemmar.

 * Styret:          Eli Langendoen (leiar)           

                        Anne Mette Krøger (nestl.)                               

                        Mikal Krossøy (kasserar)                                  

                        Øyvind Aksnes (skrivar)


* Varamedl.:    Jorunn Tverberg(1.vara)
                        Anne Grete F. Syslak(2.vara) 
                        Vigleik Vabø (3.vara)

              

* Valnemd:      Ingrid Aven
                       
Kathrine A. Sætre

                                                                                                                     

* Andre verv:  Arne Aven (revisor)
                        Norvald Syslak ( revisor)
                        Oddrun E. Larsen (bunadskontakt)
                        Anne Grete Syslak (vara/bunadskontakt)
                        Kjell Gunnar Håkull (materialforvaltar)

                       

* Aktivitetar:

-        Styret har hatt 7 styremøte. Alle i styret og 1. varamedlem har stort sett møtt.

-        Strilaringen har hatt 36 øvingar på Hundvin.

-        Vi har hatt 3 kaffimøte/medlemsmøte og juleavslutning m/trekningav ribbelotteriet.

-        Bjarte Sæbø er danseinstruktør i Strilaringen. På slutten  av vårhalvåret overtok han etter  Oddrun E. Larsen. I vårhalvåret  var Marit-Christin  Samuelsen  vikar  i fleire periodar. Ottar Netteland har også i år vore spelemann for Strilaringen.

-        16.-18.januar  var det  øvingshelg i Dyrkolbotn: danseøving v/Oddrun E. Larsen og sang- og danseøving v/Leif Egil Vatnøy. Ottar Netteland var spelemann.

-        Strilaringen  har hatt to framsyningar i nærområdet: Nordhordlandshallen (28.april)

      på Hordabø skule (26.april).

-        Vidare  har ringen  hatt to framsyningar i Bergen: Åsane folkehøgskule (22.mai) oo på Torgdagen (12. juni).

-        Blåturnemda arrangerte tur 26.juni.  Turen gjekk med båt (Marine Express) sørover til Lysøen der me både gjekk tur og fekk omvisning i Ole Bull sitt hus. Vél om bord i båten  att gjekk ferda endå lenger sør, heilt  til Austevoll der me fekk god middag i Leanaustet på Huftarøy.

-        Strilaringen hadde ikkje representantar på årsmøtet i NU/HU.

-        Dugnadsnemda har ikkje sett i gang aktivitetar dette året.

-        På juleavslutninga (2003) fekk  medlemmane ei orientering om mogeleg samarbeid med Utvandrarsenteret på Radøy om tur til Amerika i 2005. Ei nemd har jobba med å konkretisere  opplegget. Fram  mot medlemsmøte 20.09.04 viste det seg at det var for  lite påmelding, og dermed  var det  ikkje grunnlag for å gå vidare  med planane.

-        På 2 medlemsmøte har ein hatt handsaming av Statuttar for Folkedansfondet. 20.09.04 vedtok ein nye statuttar.

-        Arbeidgruppa for Strilaringen si 30 års markering (2006) har laga  ei utgreiing med fleire forslag til korleis dette kan gjerast (årsmøtesak 2005).

-        Strilaringen si heimeside vert drifta av Frode Sætre og Øyvind Aksnes.

-        Det har vore godt frammøte på øvingane og tilbakemeldingane er gode.
 

Manger, 25. januar 2005


Øyvind Aksnes
     
 - skrivar -

* Strilaringen fekk 1 ny dansar i 2005 og hadde pr. 31.12.05 43 betalande
medlemmar.

* Styret: Anne Mette Krøger (leiar)
Jorunn Tverberg (nestl.)
Mikal Krossøy (kasserar)
Øyvind Aksnes (skrivar)

* Varamedl.: Eli Langendoen(1.vara)
Anne Grete F. Syslak (2.vara)
Vigleik Vabø (3.vara)

* Valnemnd: Marit Samuelsen
Kathrine A. Sætre

* Andre verv: Arne Aven (revisor)
Norvald Syslak ( revisor)
Oddrun E. Larsen (bunadskontakt) og
Anne Grete F. Syslak (vara/bunadskontakt)
Øystein Rambjørg (materialforvaltar)

* Møte og øvingar:

- Styret har hatt 7 styremøte. Alle i styret og 1. varamedlem har stort sett møtt.

- 31. januar 2005 hadde ein årsmøte.

- Vi har hatt 3 kaffimøte/medlemsmøte og juleavslutning m/trekning av ribbelotteriet.

- Bjarte Sæbø har vore danseinstruktør og Ottar Netteland spelemann.

- 04.-06. februar var det øvingshelg i Dyrkolbotn. Danseøving v/Bjarte Sæbø og sang- og danseøving v/Leif Egil Vatnøy. Ottar Netteland var spelemann.

- 18. og 19. juni hadde ein øvingshelg på Sæbø skule. I tillegg til fast spelemann og instruktør var Leif Egil Vatnøy også med her.

- Strilaringen har hatt 36 øvingar på Hundvin.

- Det har vore godt frammøte på øvingane og tilbakemeldingane er gode.

* Framsyningar og dugnad

- Fyrste framsyninga dette året hadde ein på Mastrevik Torg i Austrheim 16. april.

- I mai var fleire av medlemmane med på ein stor dugnad: Maling av Kaland skule.

- 13. juni hadde ein opptreden på Nordliheimen.

- På Torgdagen i Bergen 11. juni deltok Strilaringen både salsbod og framsyning.

- Vidare har ringen hatt 2 framsyningar (28.juni og 19.juli) på Bryggen Museum (Bergen Folklore).

- 05. – 10. juli deltok Strilaringen på Baltica- festivalen i Vilnius i Litauen. 23 medlemmar var med, m.a. spelemann Ottar Netteland. I tillegg var Leif Egil Vatnøy med som instruktør og Gro Vetås som speletaus. Inspirerande festival – godt organisert! Samhaldet i gruppa vart ekstra bra sidan alle budde i ei ”studentblokk”.

* Andre aktivitetar:

- Strilaringen hadde ikkje representantar på årsmøtet i NU/HU.

- Nemnda som arbeider med 30-årsfeiringa har saman med styret sendt innbyding til

30 års jubileum. Dette skal vera i ungdomshuset på Hundvin 11.mars
2006.

- Ei anna nemnd arbeider med å førebu festival sumaren 2006 (veke 27).

- Strilaringen er no meld inn i Brønnøysund sitt enhetsregister.(org. form: lag/foreining)

- Strilaringen si heimeside vert drifta av Frode Sætre og Øyvind Aksnes.

Manger, 23. januar 2006


Øyvind Aksnes
- skrivar -
Kva skjer?

20 sep 2021;
@19:00 - @21:00
DANSEØVING
27 sep 2021;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld / Medlemsmøte
04 okt 2021;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
18 okt 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
25 okt 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
01 nov 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
08 nov 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
15 nov 2021;
@19:00 - @21:00
INTERN DANSEKVELD
22 nov 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
29 nov 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge